ភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍ (TDR) ភាសាខ្មែរ

សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតភាពធន់នឹងគោលដៅជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍របស់ PATA ។ វគ្គសិក្សាទាំង ១០​ ម៉ូឌុល នឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រខ្នាតតូចសម្រាប់ម៉ូឌុលនីមួយៗ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រងសំណួរវគ្គចុងក្រោយដោយជោគជ័យ។